VisitDenmark

Øster Vandet Kirke

Landsbykirke

Øster Vandet kirke er en kullet middelalderlig kirke bestående af romansk skib og kor og våbenhus, der er opført 1868 ved den gamle syddør. To oprindelige vinduer findes på skibets nordside. De er begge blændet. Klokkehus op ad vestgavlen er af nyere dato. Klokken er fra 1400-tallet, men er uden indskrift. Kirken var statsejet til 1720, da den blev tilskødet Christen Jensen og Poul Jensen »med interesserede sammesteds«. Enkelte eller flere sogneboere har ejet den indtil selvejet 1. januar 1932. Bjælkeloft i både skib og kor. Korbuen har kragsten, der står i granit, mens resten af buen er hvidkalket. Kragstenenes skråkanter løber rundt om hjørnerne. De kalkede vanger tyder på, at korbuen er ombygget. En lysekrone (den østligste i skibet?) fra 1650-1700 blev skænket til kirken i 1747. På kuglen findes en inskription:

»Til Guds ære og Guds huuses prydelse bekostet og givet til Øster-Vandet kirche til Iule-Højtiid Anno 1747 af dend da værende sogne-præst og de samptlige Gud elschende sognemænd, hvis navne herunder staar antegnede til en afmindelse for efterkommere.

Alterbordet er romansk og opført af granitkvadre. Bordpladen er en monolit med en (tom) helgengrav. Bordet dækkes af et nyere panel. Alterbilledets motiv er Kristi Opstandelse. Det er en kopi af Carl Blochs altertavle i Jakobskirken i København. Kopien er udført af maler A.Chr. Andersen, Thisted, 1899. Rammen er samtidig med billedet og med panelet. Ramme og panel er udført af snedker Th. Knakkergaard, Thisted. Alterbilledet findes tillige i Østerby kirke på Læsø og i Dorf kirke i Vendsyssel. Kirken havde tidligere en renæssancealtertavle fra o. 1600 med malerier udført af malermester Neve, Thisted, i 1830’erne. Alterstagerne er fra o. 1625. Døbefont af thybo-type: mundingsprofil foroven, glat kumme, bægerblade og firkantet fod med hjørneknopper. Over to af hjørneknopperne findes et lille mandshoved. Foden har dog lidt skade. Dåbsfadet bærer indskriften: »Givet til Østervandet Kirche af Poul Pedersen Anno 1713« En dåbskande af tin, der ikke længere findes, blev 1717 skænket af folk i sognet. Prædikestolen er fra 1605. Den er beslægtet med prædikestolen i Vester Torup og menes at være af »Tømmerby-snedkeren«. Storfelterne adskilles af dobbeltsøjler. Vægfaget indrammes dog af enkeltsøjler. Søjleskafterne er hvide med røde tværbånd og glatte med æggestavskapitæler. Prydbælterne har kartoucher og diamantbosser. Enkelthederne i evangelistbillederne viser, at snedkeren har været inspireret af Frederik II’s bibel. Skriftsteder i tekstfelterne svarer til den afbildede evangelist. Halvrosetten i buefelterne består af et rødt og to svovlgule blade. Det samme findes på prædikestolen i Vester Thorup. Underbaldakin med bøjler er fra 1937, da prædikestolen blev istandsat og flyttet lidt. Ved den lejlighed blev den oprindelige staffering fra 1605 fremdraget. Inden tilbageføringen til de oprindelige farver har prædikestolen været egetræsmalet og senest grønmalet. Gammelt alterbillede med Kristus på korset er nu ophængt på skibets nordvæg. Kirkeskibet er en tremastet bark, der er skænket af havnefoged Jørgensen, Thisted. Det er udført af sømændene Kristian Svendsen og Mads Brandi Klemmensen og hængt op i kirken i 1921. Mindetavlen, der taler for sig selv, er ophængt på skibets vestvæg. Gravstenen, der er indmuret højt oppe i korets østmur, sidder næppe på sit oprindelige sted. Stenen er kantet af en rundstav. Et hjørne er slået af. Midt på er et latinsk kors. På dene ene side af korset ses mend, der står med en stav i hånden. Figuren på den anden side af korset er beskadiget ligesom korsets arm. Derfor er motivet ikke til at bestemme. Måske er der tale om en kvinde.

Annie Krog Foldager, Sognepræst (kbf)

Hindingvej 1
7700 Thisted